WIE ZIJN WIJ

Onze website is: https://km-humanfactors.com/nl/. Wij bij KM Human Factors Engineering hechten veel waarde aan uw privacy. Op deze pagina leest u wat wij doen met uw gegevens, hoe wij deze beschermen en op welke wijze u uw rechten op basis van de privacywetgeving kunt uitoefenen.

WAT WORDT ER VERSTAAN ONDER EEN PERSOONGEGEVEN? 

Persoonsgegevens betreft informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Uw naam, uw huisadres of e-mailadres zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens.

WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wanneer u graag informatie van ons ontvangt, hebben wij uw adresgegevens nodig om u deze informatie toe te zenden. KM Human Factors Engineering verwerkt uw persoonsgegevens voor het toesturen van digitale persberichten. Wij gebruiken dan uw persoonsgegevens dan op basis van uw toestemming.

Ook kan het zijn dat uw persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van onderzoeksprojecten door KM Human Factors Engineering, bijvoorbeeld omdat u deelnemer bent. Wanneer bij het onderzoek bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens nodig zijn, vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming. De gegevens uit de onderzoeken worden geanonimiseerd en de zogenoemde ‘rauwe-data’ wordt niet gedeeld met de opdrachtgever. Voor persoonlijke quotes van deelnemers uit het project wordt toestemming gevraagd.

HOE LANG BEWAART KM HUMAN FACTORS ENGINEERING UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Heeft u zich opgegeven voor het ontvangen van informatie van KM Human Factors Engineering en heeft u zich hiervoor afgemeld, dan verwijderen wij deze gegevens.

Wanneer KM Human Factors Engineering een onderzoek heeft afgerond, waarin uw persoonsgegevens als deelnemer zijn verwerkt, gebeurt het verwijderen nadat de gegevens ook niet meer nodig zijn voor archiefdoeleinden. In sommige gevallen is het namelijk nodig om de resultaten van het onderzoek gedurende langere tijd te kunnen onderbouwen met de onderliggende gegevens. KM Human Factors Engineering zal daarbij de persoonsgegevens te beschermen door deze indien mogelijk te anonimiseren of te pseudonimiseren. Bij pseudonimisering is het niet meer mogelijk om de gegevens direct te herleiden tot u als deelnemer. Bij anonimiseren is de herleidbaarheid blijvend onmogelijk gemaakt.

HOE BEVEILIGT KM HUMAN FACTORS ENGINEERING UW PERSOONSGEGEVENS?

KM Human Factors Engineering acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang of verkeerd gebruik, neemt KM Human Factors Engineering de juiste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen, waaronder het gebruik van e nieuwste beveiligingstechnologie. De onderzoeksgegevens ‘de rauwe data’ zijn enkel toegankelijk zijn voor medewerkers die betrokken zijn bij het desbetreffende onderzoek en worden niet gedeeld met de cliënt.

GEEFT KM HUMAN FACTORS ENGINEERING PERSOONSGEGEVENS AAN ANDERE ORGANISATIES?

Het uitgangspunt is dat KM Human Factors Engineering uw gegevens niet met andere deelt. In geen geval zullen uw gegevens worden verkocht. Er zijn echter ook uitzonderingen waarbij KM Human Factors Engineering verplicht is om persoonsgegevens wel aan anderen te geven. Het gaat dan altijd om bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld bij een gerechtelijke procedure of ter voorkoming van misdrijven.

WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

Op basis van de privacywetgeving heeft u verschillende rechten om controle te houden over de persoonsgegevens die een organisatie over u verzamelt en gebruikt. Zo heeft u ook het recht om inzage te hebben in de persoonsgegevens die KM Human Factors Engineering over u heeft. Dit inzagerecht is ervoor bedoeld dat u kunt controleren of de gegevens juist zijn en om eventueel verbeteringen door te geven. Ook kunt u checken of KM Human Factors Engineering de gegevens rechtmatig heeft gebruikt. Naast het inzagerecht heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens door KM Human Factors Engineering.

Indien u gebruik wilt maken van uw privacyrechten kunt u een e-mail sturen naar info@km-humanfactors.nl

Opdat uw verzoek in behandeling kan worden genomen, moet u de volgende informatie in de e-mail vermelden:

  • beschrijving van uw verzoek waarin onder andere uw relatie tot KM Human Factors Engineering is vermeld. KM Human Factors Engineering kan bij twijfel over uw identiteit u vragen om aanvullende informatie te verstrekken.
  • uw naam en adres;
  • dagtekening;

Uw verzoek wordt altijd in behandeling genomen. Dit betekent echter niet dat uw verzoek zonder meer kan worden ingewilligd. De privacywetgeving kent namelijk ook uitzonderingssituaties waarbij uw privacyrechten niet gelden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het gebruik van persoonsgegevens voor onderzoek.

U krijgt binnen een maand bericht op uw verzoek. Indien het niet lukt om uw verzoek binnen een maand inhoudelijk te behandelen dan ontvangt u hierover bericht. KM Human Factors Engineering moet uw verzoek uiterlijk binnen drie maanden afhandelen.

INCIDENTEN (DATALEKKEN)

Ondanks onze voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, blijft het mogelijk dat er incidenten plaatsvinden waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Dit soort incidenten worden datalekken genoemd. Denkt u dat er bij ons een datalek plaatsvindt? Neem dan altijd contact met ons op via info@km-humanfactors.nl . U kunt ook telefonisch contact opnemen via 071-2032143.

De volgende gegevens dienen doorgegeven te worden bij melding van een datalek:

  • uw naam en contactgegevens;
  • wat het incident is;
  • welke persoonsgegevens betrokken zijn;
  • welke systemen betrokken zijn bij het incident; en
  • wanneer en hoe u het incident heeft ontdekt.

COOKIE BELEID KM HUMAN FACTORS ENGINEERING

Wij gebruiken cookies om te zien hoe de website gebruikt wordt en hoe we deze nog beter kunnen maken. Daarnaast gebruikt KM Human Factors Engineering cookies voor marketingdoeleinden, zodat wij je nog betere advertenties kunnen laten zien op basis van jouw voorkeuren. Het staat je uiteraard vrij om cookies uit te schakelen, maar het kan zijn dat de website dan niet optimaal werkt.

Cookies accepteren: Als je de site van KM Human Factors Engineering optimaal wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Dit kan op twee manieren: door op “OK” in onze cookiemelding te klikken of door verder te gaan op onze site.

Cookies verwijderen: Je kunt de geaccepteerde cookies uitschakelen of verwijderen door in je browser de instellingen hiervoor te wijzigen:

Cookies die wij gebruiken: Met Google Analytics meten we hoe je KM Human Factors Engineering’s website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze sites te verbeteren. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

VRAGEN EN KLACHTEN

Voor vragen over dit privacy statement, de uitoefening van uw rechten en de activiteiten van KM Human Factors Engineering op het gebied van persoonsgegevens kunt u contact opnemen via info@km-humanfactors.nl. Indien u een klacht heeft over hoe wij met persoonsgegevens omgaan dan horen wij dat graag.

WIJZIGINGEN

Dit privacy statement kan door KM Human Factors Engineering te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande aankondiging. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over hoe wij omgaan met uw gegevens, hoe wij deze beschermen en op welke wijze u uw rechten op basis van de privacywetgeving kunt uitoefenen. Indien u na het lezen van deze privacy policy nog steeds vragen heeft, kunt u ons altijd bereiken via 071-2032143 of via info@km-humanfactors.nl.