Algemene voorwaarden:
KM Human Factors Engineering

 

Click here for the English version of the terms and conditions 

 

1 Algemeen en toepasselijkheid

1.1. KM Human Factors Engineering staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 57850526 aan de Sisalbaan 5-A, 2352 AZ Leiderdorp. KM Human Factors Engineering is een eenmanszaak die zich ten doel stelt binnen de zakelijke dienstverlening veiligheid en vitaliteit te verhogen door vermoeidheid proactief tegen te gaan. De workshops die geboden worden, helpen de efficiëntie van de slaap en energie van werknemers verder te optimaliseren. Dit zal leiden tot een hogere productiviteit en vitaliteit.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (vervolg)overeenkomsten die KM Human Factors Engineering aangaat en alle verbintenissen die op andere rechtsgrond ontstaan tussen KM Human Factors Engineering en de wederpartij bij een overeenkomst. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitgesloten.

 

2 Aangaan/wijziging overeenkomst

2.1. Personen die opdracht verlenen aan KM Human Factors Engineering, staan er persoonlijk voor in vertegenwoordigingsbevoegd te zijn.

2.2.  Uitsluitend KM Human Factors Engineering geldt als opdrachtnemer. Art. 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.

2.3. Aanbiedingen en andere uitingen van KM Human Factors Engineering zijn vrijblijvend en aan voorcalculaties kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

2.4. Bij wijziging van inhoud of omvang van de overeenkomst, is KM Human Factors Engineering niet langer gebonden aan de overeengekomen termijnen.

 

3 Inhoud/uitvoering overeenkomst

3.1. Op verzoek van KM Human Factors Engineering worden door de opdrachtgever gegevens of inlichtingen verstrekt en wordt medewerking verleend. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van verstrekte gegevens.

3.2. KM Human Factors Engineering is gerechtigd naar eigen inzicht (tijdelijk) personen te belasten met uitvoering van een opdracht of daarvoor derden in te schakelen.

3.3. KM Human Factors Engineering kan slechts gehouden worden te voorzien in informatiebeveiliging indien en voor zover schriftelijk overeengekomen en gespecificeerd.

3.4. Overdracht en verlening van zaken en rechten geschieden onder opschortende voorwaarde van nakoming van alle verplichtingen jegens KM Human Factors Engineering in verband met een opdracht of uit andere rechtsbron.

 

4 Vertrouwelijkheid

4.1. De opdrachtgever is niet gerechtigd mededelingen aan derden te doen over methoden, technieken of de inhoud van adviezen of rapportages van KM Human Factors Engineering, tenzij noodzakelijk in verband met gebruik of implementatie van producten of dienstverlening van KM Human Factors Engineering.

4.2. Gegevens waarvan de opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn, worden vertrouwelijk behandeld.

 

5 Intellectueel eigendom

5.1. Het intellectueel eigendomsrecht van alle in verband met een opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken, rechten of gegevens (waaronder begrepen: software, websites, databestanden, apparatuur, opleidings-, toets- en examenmateriaal, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes en alle andere [voorbereidende] materialen), berust uitsluitend bij KM Human Factors Engineering, diens licentiegevers of toeleveranciers.

5.2. Overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht of een daarmee samenhangend gebruiksrecht, vindt slechts nadrukkelijk en schriftelijk plaats.

5.3. Met een overdracht ingevolge artikel 5.2 vindt geen aantasting plaats van het recht of de mogelijkheid van KM Human Factors Engineering om enige aan die intellectuele eigendom ten grondslag liggende onderdelen, beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, voor andere doeleinden te gebruiken en te exploiteren.

5.4. Met een overdracht ingevolge artikel 5.2 vindt geen aantasting plaats van het recht of de mogelijkheid van KM Human Factors Engineering tot het ontwikkelen van producten of diensten soortgelijk of ontleend aan die welke ten behoeve van opdrachtgevers zijn of worden ontwikkeld.

5.5. Aanduidingen met betrekking tot vertrouwelijkheid, handelsnamen of intellectueel eigendom van KM Human Factors Engineering, worden slechts met schriftelijke instemming van KM Human Factors Engineering gewijzigd of verwijderd.

 

6 Financieel

6.1 Het honorarium is een op tijdsbesteding of financieel resultaat gebaseerde vergoeding voor alle werkzaamheden verricht door aan KM Human Factors Engineering verbonden personen in verband met een opdracht.

6.2. Naast het honorarium worden kosten en (omzet)belasting in rekening gebracht. Kosten zijn alle uitgaven gedaan in verband met een opdracht die niet vallen onder het honorarium.

6.3.  KM Human Factors Engineering is gerechtigd voorschotten in rekening te brengen en openstaande declaraties te verrekenen met iedere uitkering namens de opdrachtgever ontvangen.

6.4. Honorarium op basis van tijdsbesteding en kosten worden in beginsel maandelijks in rekening gebracht.

6.5. Voorschotten, declaraties en/of andere (financiële) verplichtingen, dienen binnen 30 dagen te worden voldaan, zonder mogelijkheid van opschorting of verrekening. Wordt niet binnen deze fatale termijn voldaan, dan is vanaf vervaldatum de wettelijke handelsrente verschuldigd en een opslag voor buitengerechtelijke incassokosten à 15% van de hoofdsom.

 

7 Risico en aansprakelijkheid

7.1. Het gebruik dat een opdrachtgever maakt van een door KM Human Factors Engineering verstrekt advies en/of consultancyrapport, is steeds voor risico van de opdrachtgever.

7.2. Het risico op verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, rechten of gegevens (waaronder begrepen: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden) ligt bij de opdrachtgever vanaf het moment dat deze zich binnen de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever bevinden.

7.3. Behoudens vorderingen in verband met opzet of bewuste roekeloosheid, vrijwaart de opdrachtgever KM Human Factors Engineering en aan haar verbonden personen voor aanspraken van derden die verband houden met een opdracht.

7.4. KM Human Factors Engineering en aan haar verbonden personen zijn niet aansprakelijk voor ingeschakelde derden.

7.5. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is aansprakelijkheid van KM Human Factors Engineering en aan haar verbonden personen voor directe schade op welke rechtsgrond dan ook, beperkt tot hetgeen voldaan en verschuldigd aan honorarium tot het moment van het schadeveroorzakende feit.

7.6. Indien en voor zover aansprakelijkheid verband houdt met een duurovereenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt aansprakelijkheid met inachtneming van artikel 5.7 beperkt tot hetgeen voldaan en verschuldigd aan honorarium gedurende het jaar direct voorafgaand aan het moment van het schadeveroorzakende feit.

7.7. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid wordt aansprakelijkheid van KM Human Factors Engineering en aan haar verbonden personen voor alle vormen van indirecte schade uitgesloten (waaronder begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie). Indien en voor zover deze uitsluiting in rechte geen standhoudt, blijft aansprakelijkheid beperkt met inachtneming van artikel 7.5.

7.8. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens KM Human Factors Engineering en aan haar verbonden personen in ieder geval 12 maanden nadat het schadeveroorzakende feit bekend werd of redelijkerwijs bekend had moeten zijn.

 

8 Opschorting, beëindiging en ontbinding

8.1 KM Human Factors Engineering is gerechtigd uitvoering van een opdracht terstond en voor onbepaalde tijd op te schorten als niet aan enige (financiële) verplichting wordt voldaan, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van KM Human Factors Engineering of aan haar verbonden personen.

8.2. Een opdracht eindigt:

  1. indien deze naar zijn aard door volbrenging eindigt en wordt volbracht;
  2. met wederzijds goedvinden, nadrukkelijk en schriftelijk overeengekomen;
  3. door eenzijdige opzegging, nadrukkelijk en schriftelijk overeengekomen en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

8.3. KM Human Factors Engineering is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de wederpartij –al dan niet voorlopig- surseance van betaling heeft aangevraagd of verleend krijgt, ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd of verleend wordt, de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of anderszins beëindigd behoudens ten behoeve van reconstructie of fusie of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van de opdrachtgever direct of indirect wijzigt, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van KM Human Factors Engineering of aan haar verbonden personen.

8.4. De opdrachtgever blijft honorarium en kosten verschuldigd met betrekking tot (voorbereidende) werkzaamheden verricht voor het moment van rechtsgeldige ontbinding van de overeenkomst.

 

9 Trainingen, presentaties en workshops

9.1. Aanmelding voor een training/workshop is bindend na bevestiging door KM Human Factors Engineering.

9.2. KM Human Factors Engineering bepaalt inhoud en diepgang van de training. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze en geschiktheid van de training, ook gelet op de al dan niet aanwezige voorkennis bij een deelnemer. Het vervangen van deelnemers is mogelijk met toestemming van KM Human Factors Engineering.

9.3. Indien het aantal aanmeldingen daartoe aanleiding geeft, is KM Human Factors Engineering gerechtigd een training te annuleren, te combineren met één of meerdere andere trainingen of deze later te laten plaatsvinden. KM Human Factors Engineering behoudt zich tevens het recht voor desnoods de locatie van de training te wijzigen en organisatorische en inhoudelijke wijzigingen in een training aan te brengen.

9.4. Annulering van deelname dient schriftelijk en minimaal 24 uur voorafgaand aan de training te geschieden. Annuleren of niet verschijnen doet niet af aan de verplichting tot betaling.

9.5. Het afnemen van een toets maakt niet zonder meer deel uit van de training.

9.6. Separate vergoeding kan verschuldigd zijn voor ten behoeve van de training ter beschikking gestelde of vervaardigde documentatie en opleidingsmaterialen of –middelen evenals eventuele opleidingscertificaten (en duplicaten daarvan).

9.7. KM Human Factors Engineering is gerechtigd de primaire of aanvullende vergoeding(en) in het kader van de training of materialen te verlangen voor aanvang van de training. Niet tijdige betaling kan leiden tot uitsluiting van deelname.

 

10 Rechtskeuze

10.1. Bij verschil (in interpretatie) tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en de tekst in een andere taal, prevaleert de Nederlandse tekst.

10.2. Op rechtsverhoudingen tussen KM Human Factors Engineering en opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen verband houdend met deze overeenkomst, worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

 

Click here for the English version of the terms and conditions